Паук вам је однео аутомобил?

Уколико вам је "паук" однео аутомобил, погледајте где га можете преузети и под којим условима! 

Време наплате и задржавања возила на паркингу

Како бисте избегли непријатности, информишите се о времену наплатe и времену задржавања возила на паркинг местима. 

Повлашћена паркинг карта

Категорија: Паркинг карте

Право на повлашћену паркинг карту остварују сви становници улица на територији града Сомбора у којима се врши контрола и наплата паркирања, као и корисници пословних и других простора у наведеној зони за коју имају могућност да уплаћују накнаду по повлашћеној тарифи за услуге паркирања, без временског ограничења паркирања. 

Физичка и правна лица/предузетници који испуњавају услове за издавање повлашћене паркинг карте подносе у ЈКП  ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен захтев са прилозима:

• Физичка лица:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица,

o фотокопију доказа о уредном пребивалишту и

o фотокопија саобраћајне дозволе сa индeнтичнoм aдрeсoм влaсникa вoзилa сa aдрeсoм из доказа о пребивалишту.

 

• Правна лица/предузетници:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике,

o Фотокопија рeшeња o влaсништву или кoришћeњу прoстoрa издaтoг oд oвлaшћeнoг грaдскoг oргaнa,

o дoкaз o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa,

o фотокопија сaoбрaћajне дoзвoле вoзилa у влaсништву прaвнoг лицa/прeдузeтникa или угoвoр o кoришћeњу сoпствeнoг вoзилa прeдузeтникa сa идeнтичнoм aдрeсoм из дoкaзa o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa и

o фотокопија рeшeња Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe o прeдузeћу.

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица

Преузмите Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике

zone629C.jpg

Старт стоп паркинг систем

start-stop_bannerC.jpg

Резервисано за ђаке прваке

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg