Дана 13.12.2005. године Општина Сомбор је на својој 14. седници донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор. Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор основано је као Јавно комунално предузеће коме су поверени послови управљања, коришћења и одржавања јавних простора за паркирање на територији Општине Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила. Циљ оснивања предузећа је модернизација и унапређење културе паркирања на територији Општине Сомбор.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистредана 25.01.2006. године са основном делатношћу: услуге у копненом саобраћају. Са званичним радомотпочело је дана 01.02.2006. године,када је осмишљеном едукацијом и медијским презентацијама упознала кориснике са новим системом контроле и наплате паркирање. Исте године,ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор имплементира информациони систем за контролу и наплату паркирања  чиме корисницима пружа могућност наплате паркирања путем мобилног телефона. Примена старт-стоп система, у току 2012 године, корисницима омогућава нову услугу, плаћање паркирања путем веб портала.

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор спроводи низ маркетиншких и едукативних активности: "Резервисано за ђаке прваке",  "Бесплатно за труднице" и др.

Члан је Удружења паркиралишта Србије.

О квaлитeту пружeних услугa и тржишту, пoрeд рукoвoдствa, брину и сви зaпoслeни. Увoђeњeм стaндaрдa, систем менаџмента квалитетом СРПС ИСO 9001, JКП ''Паркинг сервис Сомбор''Сомбор перманентно унaпрeђујесвоје пoслoвaње.

Документи:

Одлука о оснивању ЈКП